Potrzebne dokumenty

teczka z dokumentami

Niezbędne dokumenty do sporządzenia projektu aktu notarialnego należy dostarczyć do Kancelarii przed umówionym terminem w oryginale albo w kopii. Można to zrobić za pomocą poczty, faxu, drogą elektroniczną albo osobiście. Oryginały niezbędnych dokumentów Klienci winni mieć przy sobie na umówiony termin dokonania czynności.

 


 • od­pis zwy­kły księ­gi wie­czy­stej,
 • pod­sta­wa na­by­cia nie­ru­cho­mo­ści (akt no­ta­rial­ny, pra­wo­moc­ne po­sta­no­wie­nie Są­du, za­re­je­stro­wa­ny akt po­świad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia),
 • za­świad­cze­nie Na­czel­ni­ka Urzę­du Skar­bo­we­go stwier­dza­ją­ce, że po­da­tek od spad­ków i da­ro­wizn zo­stał za­pła­co­ny lub, że na­by­cie jest zwol­nio­ne od po­dat­ku al­bo że zo­bo­wią­za­nie po­dat­ko­we wy­ga­sło wsku­tek przedaw­nie­nia – w sy­tu­acji, gdy na­by­cie na­stą­pi­ło w dro­dze spad­ku lub za­sie­dze­nia przed dniem 01 stycz­nia 2007 ro­ku, a po dniu 01 stycz­nia 2007 ro­ku – tak­że w dro­dze da­ro­wizny, po­le­ce­nia dar­czyń­cy, nie­od­płat­ne­go znie­sie­nia współwła­sno­ści i za­chow­ku,
 • waż­ne do­wo­dy oso­bi­ste lub pasz­por­ty stron umo­wy,
 • wy­pis z miej­sco­we­go pla­nu za­go­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go o prze­zna­cze­niu w pla­nach nie­ru­cho­mo­ści bę­dą­cej przedmio­tem umo­wy, za­świad­cze­nie bra­ku pla­nu lub de­cy­zja o wa­run­kach za­bu­do­wy,
 • wy­pis z re­je­stru grun­tów wraz z wy­ry­sem z ma­py ewi­den­cyj­nej, w przy­pad­ku gdy dla nie­ru­cho­mo­ści bę­dzie za­kła­da­na no­wa księ­ga wie­czy­sta,
 • gdy dział­ka grun­tu po­wsta­ła w wy­ni­ku po­dzia­łu in­nej dział­ki grun­tu, a po­dział nie zo­stał jesz­cze ujaw­nio­ny w księ­dze wie­czy­stej – wy­ciąg z wy­ka­zu zmian grun­to­wych, wy­pis z re­je­stru grun­tów dla dzia­łek po­wsta­łych w wy­ni­ku po­dzia­łu,
 • in­ne in­for­ma­cje:
  - ce­na, spo­sób oraz ter­min jej za­pła­ty,

- wa­run­ki i ter­min wy­da­nia nie­ru­cho­mo­ści,

- nu­mer ra­chun­ku ban­ko­we­go na któ­ry ma na­stą­pić za­pła­ta ce­ny,

 • w przy­pad­ku, gdy na­byw­cy uisz­cza­ją ce­nę z udzie­lo­ne­go im przez bank kre­dy­tu ist­nie­je moż­li­wość usta­no­wie­nia w ak­cie no­ta­rial­nym hi­po­te­ki, na­le­ży wte­dy przedło­żyć oświad­cze­nie ban­ku oraz umo­wę kre­dy­to­wą,
 • od­pis zwy­kły księ­gi wie­czy­stej,
 • pod­sta­wa na­by­cia nie­ru­cho­mo­ści (akt no­ta­rial­ny, pra­wo­moc­ne po­sta­no­wie­nie Są­du, za­re­je­stro­wa­ny akt po­świad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia),
 • za­świad­cze­nie Na­czel­ni­ka Urzę­du Skar­bo­we­go stwier­dza­ją­ce, że po­da­tek od spad­ków i da­ro­wizn zo­stał za­pła­co­ny lub że na­by­cie jest zwol­nio­ne od po­dat­ku al­bo że zo­bo­wią­za­nie po­dat­ko­we wy­ga­sło wsku­tek przedaw­nie­nia – w sy­tu­acji, gdy na­by­cie na­stą­pi­ło w dro­dze spad­ku lub za­sie­dze­nia przed dniem 01 stycz­nia 2007 ro­ku, a po dniu 01 stycz­nia 2007 ro­ku – tak­że w dro­dze da­ro­wizny, po­le­ce­nia dar­czyń­cy, nie­od­płat­ne­go znie­sie­nia współwła­sno­ści i za­chow­ku,
 • waż­ne do­wo­dy oso­bi­ste lub pasz­por­ty stron umo­wy,
 • wy­pis z miej­sco­we­go pla­nu za­go­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go o prze­zna­cze­niu w pla­nach nie­ru­cho­mo­ści bę­dą­cej przedmio­tem umo­wy, za­świad­cze­nie bra­ku pla­nu lub de­cy­zja o wa­run­kach za­bu­do­wy,
 • wy­pis z re­je­stru grun­tów wraz z wy­ry­sem z ma­py ewi­den­cyj­nej, w przy­pad­ku gdy dla nie­ru­cho­mo­ści bę­dzie za­kła­da­na no­wa księ­ga wie­czy­sta,
 • gdy dział­ka grun­tu po­wsta­ła w wy­ni­ku po­dzia­łu in­nej dział­ki grun­tu, a po­dział nie zo­stał jesz­cze ujaw­nio­ny w księ­dze wie­czy­stej – wy­ciąg z wy­ka­zu zmian grun­to­wych, wy­pis z re­je­stru grun­tów dla dzia­łek po­wsta­łych w wy­ni­ku po­dzia­łu,
 • in­ne in­for­ma­cje: - war­tość przedmio­tu da­ro­wi­zny, - ter­min wy­da­nia nie­ru­cho­mo­ści,
 • od­pis zwy­kły księ­gi wie­czy­stej,
 • pod­sta­wa na­by­cia nie­ru­cho­mo­ści (akt no­ta­rial­ny, pra­wo­moc­ne po­sta­no­wie­nie Są­du, za­re­je­stro­wa­ny akt po­świad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia),
 • waż­ne do­wo­dy oso­bi­ste lub pasz­por­ty stron umo­wy,
 • od­pis osta­tecz­nej de­cy­zji wła­ści­we­go or­ga­nu o udzie­le­niu po­zwo­le­nia na użyt­ko­wa­nie bu­dyn­ku,
 • za­świad­cze­nie Pre­zy­den­ta­/Sta­ro­sty stwier­dza­ją­ce sa­mo­dziel­ność lo­ka­lu,
 • wy­pis z kar­to­te­ki lo­ka­li,
 • rzut lo­ka­lu z pla­nem i opi­sem lo­ka­lu,
 • wy­pis z re­je­stru grun­tów wraz z wy­ry­sem z ma­py ewi­den­cyj­nej,
 • świa­dec­two cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej dla lo­ka­lu i/lub bu­dyn­ku,
 • in­ne in­for­ma­cje: - ce­na, spo­sób oraz ter­min jej za­pła­ty, - wa­run­ki i ter­min wy­da­nia lo­ka­lu, - nu­mer ra­chun­ku ban­ko­we­go na któ­ry ma na­stą­pić za­pła­ta ce­ny,
 • w przy­pad­ku, gdy na­byw­cy uisz­cza­ją ce­nę z udzie­lo­ne­go im przez bank kre­dy­tu ist­nie­je moż­li­wość usta­no­wie­nia w ak­cie no­ta­rial­nym hi­po­te­ki, na­le­ży wte­dy przedło­żyć oświad­cze­nie ban­ku oraz umo­wę kre­dy­to­wą,
 • za­świad­cze­nie ze Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej o przy­słu­gu­ją­cym da­nej oso­bie pra­wie do lo­ka­lu, je­go ozna­cze­niu, skła­dzie, po­wierzch­ni, pod­sta­wie na­by­cia, ure­gu­lo­wa­niu wkła­du bu­dow­la­ne­go oraz opłat eks­plo­ata­cyj­nych, do­dat­ko­wo za­wie­ra­ją­ce in­for­ma­cję o po­ło­że­niu bu­dyn­ku na grun­cie, co do któ­re­go Spół­dziel­ni przy­słu­gu­je ty­tuł praw­ny,
 • od­pis zwy­kły księ­gi wie­czy­stej – je­że­li księ­ga dla pra­wa zo­sta­ła za­ło­żo­na,
 • za­świad­cze­nie ze Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej za­wie­ra­ją­ce in­for­ma­cję: ko­mu przy­słu­gu­je lo­kal i na ja­kiej pod­sta­wie, ozna­cze­nie lo­kalu, wska­za­nie kon­dy­gna­cji bu­dyn­ku, na któ­rej po­ło­żo­ny jest lo­kal, skład lo­kalu, po­wierzch­nię lo­kalu, nu­mer dział­ki na któ­rej po­sa­do­wio­ny jest bu­dy­nek, w któ­rym znaj­du­je się lo­kal z po­da­niem nu­meru księ­gi wie­czy­stej nie­ru­cho­mo­ści – w przy­pad­ku gdy dla lo­kalu nie jest pro­wa­dzo­na księ­ga wie­czy­sta, a stro­na ku­pu­ją­ca chce ją dla pra­wa za­ło­żyć,
 • pod­sta­wa na­by­cia spół­dziel­cze­go wła­sno­ścio­we­go pra­wa do lo­ka­lu (przy­dział lo­ka­lu, akt no­ta­rial­ny, umo­wa o prze­kształ­ce­nie spół­dziel­cze­go lo­ka­tor­skie­go pra­wa w spół­dziel­cze wła­sno­ścio­we pra­wo do lo­ka­lu, pra­womocne po­sta­no­wie­nie Są­du, za­re­je­stro­wa­ny akt po­świad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia),
 • za­świad­cze­nie Na­czel­ni­ka Urzę­du Skar­bo­we­go stwier­dza­ją­ce, że po­da­tek od spad­ków i da­ro­wizn zo­stał za­pła­co­ny lub że na­by­cie jest zwol­nio­ne od po­dat­ku al­bo że zo­bo­wią­za­nie po­dat­ko­we wy­ga­sło wsku­tek przedaw­nie­nia – w sy­tu­acji, gdy na­by­cie na­stą­pi­ło w dro­dze spad­ku lub za­sie­dze­nia przed dniem 01 stycz­nia 2007 ro­ku, a po dniu 01 stycz­nia 2007 ro­ku – tak­że w dro­dze da­ro­wizny, po­le­ce­nia dar­czyń­cy, nie­od­płat­ne­go znie­sie­nia współwła­sno­ści i za­chow­ku,
 • waż­ne do­wo­dy oso­bi­ste lub pasz­por­ty stron umo­wy,
 • za­świad­cze­nie z urzę­du Mia­sta­/Gmi­ny stwier­dza­ją­ce brak osób za­mel­do­wa­nych na po­byt sta­ły i cza­so­wy w lo­ka­lu bądź stwier­dza­ją­ce ja­kie oso­by są za­mel­do­wa­ne w lo­ka­lu,
 • świa­dec­two cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej – w przy­pad­ku gdy zo­sta­ło wy­da­ne dla lo­ka­lu (nie do­ty­czy lo­ka­li nie­miesz­kal­nych),
 • in­ne in­for­ma­cje: - ce­na, spo­sób oraz ter­min jej za­pła­ty, - wa­run­ki i ter­min wy­da­nia lo­ka­lu, - nu­mer ra­chun­ku ban­ko­we­go na któ­ry ma na­stą­pić za­pła­ta ce­ny,
 • w przy­pad­ku, gdy na­byw­cy uisz­cza­ją ce­nę z udzie­lo­ne­go im przez bank kre­dy­tu ist­nie­je moż­li­wość usta­no­wie­nia w ak­cie no­ta­rial­nym hi­po­te­ki, na­le­ży wte­dy przedło­żyć oświad­cze­nie ban­ku oraz umo­wę kre­dy­to­wą,
 • od­pis zwy­kły księ­gi wie­czy­stej,
 • pod­sta­wa na­by­cia nie­ru­cho­mo­ści (akt no­ta­rial­ny, pra­wo­moc­ne po­sta­no­wie­nie Są­du, za­re­je­stro­wa­ny akt po­świad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia),
 • za­świad­cze­nie Na­czel­ni­ka Urzę­du Skar­bo­we­go stwier­dza­ją­ce, że po­da­tek od spad­ków i da­ro­wizn zo­stał za­pła­co­ny lub że na­by­cie jest zwol­nio­ne od po­dat­ku al­bo że zo­bo­wią­za­nie po­dat­ko­we wy­ga­sło wsku­tek przedaw­nie­nia – w sy­tu­acji, gdy na­by­cie na­stą­pi­ło w dro­dze spad­ku lub za­sie­dze­nia przed dniem 01 stycz­nia 2007 ro­ku, a po dniu 01 stycz­nia 2007 ro­ku – tak­że w dro­dze da­ro­wizny, po­le­ce­nia dar­czyń­cy, nie­od­płat­ne­go znie­sie­nia współwła­sno­ści i za­chow­ku,
 • waż­ne do­wo­dy oso­bi­ste lub pasz­por­ty stron umo­wy,
 • za­świad­cze­nie z urzę­du Mia­sta­/Gmi­ny stwier­dza­ją­ce brak osób za­mel­do­wa­nych na po­byt sta­ły i cza­so­wy w lo­ka­lu bądź stwier­dza­ją­ce ja­kie oso­by są za­mel­do­wa­ne w lo­ka­lu,
 • za­świad­cze­nie za­rząd­cy Wspól­no­ty Miesz­ka­nio­wej do­ty­czą­ce sta­nu za­le­gło­ści za opła­ty eks­plo­ata­cyj­ne zwią­za­ne z lo­ka­lem,
 • świa­dec­two cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej – w przy­pad­ku gdy zo­sta­ło wy­da­ne dla lo­ka­lu (nie do­ty­czy lo­ka­li nie­miesz­kal­nych),
 • in­ne in­for­ma­cje: - ce­na, spo­sób oraz ter­min jej za­pła­ty, - wa­run­ki i ter­min wy­da­nia lo­ka­lu, - nu­mer ra­chun­ku ban­ko­we­go na któ­ry ma na­stą­pić za­pła­ta ce­ny,
 • w przy­pad­ku, gdy na­byw­cy uisz­cza­ją ce­nę z udzie­lo­ne­go im przez bank kre­dy­tu ist­nie­je moż­li­wość usta­no­wie­nia w ak­cie no­ta­rial­nym hi­po­te­ki, na­le­ży wte­dy przedło­żyć oświad­cze­nie ban­ku oraz umo­wę kre­dy­to­wą,
 • od­pis zwy­kły księ­gi wie­czy­stej,
 • pod­sta­wa na­by­cia nie­ru­cho­mo­ści (akt no­ta­rial­ny, pra­wo­moc­ne po­sta­no­wie­nie Są­du, za­re­je­stro­wa­ny akt po­świad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia),
 • za­świad­cze­nie Na­czel­ni­ka Urzę­du Skar­bo­we­go stwier­dza­ją­ce, że po­da­tek od spad­ków i da­ro­wizn zo­stał za­pła­co­ny lub że na­by­cie jest zwol­nio­ne od po­dat­ku al­bo że zo­bo­wią­za­nie po­dat­ko­we wy­ga­sło wsku­tek przedaw­nie­nia – w sy­tu­acji, gdy na­by­cie na­stą­pi­ło w dro­dze spad­ku lub za­sie­dze­nia przed dniem 01 stycz­nia 2007 ro­ku, a po dniu 01 stycz­nia 2007 ro­ku – tak­że w dro­dze da­ro­wizny, po­le­ce­nia dar­czyń­cy, nie­od­płat­ne­go znie­sie­nia współwła­sno­ści i za­chow­ku,
 • waż­ne do­wo­dy oso­bi­ste lub pasz­por­ty stron umo­wy,
 • in­ne in­for­ma­cje: - war­tość przedmio­tu da­ro­wi­zny, - ter­min wy­da­nia lo­ka­lu, - in­for­ma­cja czy ma zo­stać usta­no­wio­na słu­żeb­ność miesz­ka­nia dla dar­czyń­cy,
 • za­świad­cze­nie ze Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej o przy­słu­gu­ją­cym da­nej oso­bie pra­wie do lo­ka­lu, je­go ozna­cze­niu, skła­dzie, po­wierzch­ni, pod­sta­wie na­by­cia, ure­gu­lo­wa­niu wkła­du bu­dow­la­ne­go oraz opłat eks­plo­ata­cyj­nych, do­dat­ko­wo za­wie­ra­ją­ce in­for­ma­cję o po­ło­że­niu bu­dyn­ku na grun­cie, co do któ­re­go Spół­dziel­ni przy­słu­gu­je ty­tuł praw­ny,
 • od­pis zwy­kły księ­gi wie­czy­stej – je­że­li księ­ga dla pra­wa zo­sta­ła za­ło­żo­na,
 • za­świad­cze­nie ze Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej za­wie­ra­ją­ce in­for­ma­cję: ko­mu przy­słu­gu­je lo­kal i na ja­kiej pod­sta­wie, ozna­cze­nie lo­kalu, wska­za­nie kon­dy­gna­cji bu­dyn­ku, na któ­rej po­ło­żo­ny jest lo­kal, skład lo­kalu, po­wierzch­nię lo­kalu, nu­mer dział­ki na któ­rej po­sa­do­wio­ny jest bu­dy­nek, w któ­rym znaj­du­je się lo­kal z po­da­niem nu­meru księ­gi wie­czy­stej nie­ru­cho­mo­ści – w przy­pad­ku gdy dla lo­kalu nie jest pro­wa­dzo­na księ­ga wie­czy­sta, a ob­da­ro­wa­ny chce ją dla pra­wa za­ło­żyć,
 • pod­sta­wa na­by­cia spół­dziel­cze­go wła­sno­ścio­we­go pra­wa do lo­ka­lu (przy­dział lo­ka­lu, akt no­ta­rial­ny, umo­wa o prze­kształ­ce­nie spół­dziel­cze­go lo­ka­tor­skie­go pra­wa w spół­dziel­cze wła­sno­ścio­we pra­wo do lo­ka­lu, pra­womocne po­sta­no­wie­nie Są­du, za­re­je­stro­wa­ny akt po­świad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia),
 • za­świad­cze­nie Na­czel­ni­ka Urzę­du Skar­bo­we­go stwier­dza­ją­ce, że po­da­tek od spad­ków i da­ro­wizn zo­stał za­pła­co­ny lub że na­by­cie jest zwol­nio­ne od po­dat­ku al­bo że zo­bo­wią­za­nie po­dat­ko­we wy­ga­sło wsku­tek przedaw­nie­nia – w sy­tu­acji, gdy na­by­cie na­stą­pi­ło w dro­dze spad­ku lub za­sie­dze­nia przed dniem 01 stycz­nia 2007 ro­ku, a po dniu 01 stycz­nia 2007 ro­ku – tak­że w dro­dze da­ro­wizny, po­le­ce­nia dar­czyń­cy, nie­od­płat­ne­go znie­sie­nia współwła­sno­ści i za­chow­ku,
 • waż­ne do­wo­dy oso­bi­ste lub pasz­por­ty stron umo­wy,
 • in­ne in­for­ma­cje: - war­tość przedmio­tu da­ro­wi­zny, - ter­min wy­da­nia lo­ka­lu, - in­for­ma­cja czy ma zo­stać usta­no­wio­na słu­żeb­ność miesz­ka­nia dla dar­czyń­cy,
 • waż­ny do­wód oso­bi­sty lub pasz­port oso­by spo­rzą­dza­ją­cej peł­no­moc­nic­two (mo­co­daw­cy)
 • da­ne peł­no­moc­ni­ka (imio­na, na­zwi­sko, imio­na ro­dzi­ców, PESEL),
 • je­że­li przedmio­tem peł­no­moc­nic­twa ma być zby­cie lub na­by­cie nie­ru­cho­mo­ści – in­for­ma­cje do­ty­czą­ce tej nie­ru­cho­mo­ści np. nu­mer księ­gi wie­czy­stej,
 • waż­ny do­wód oso­bi­sty lub pasz­port oso­by spo­rzą­dza­ją­cej te­sta­ment (te­sta­to­ra),
 • da­ne oso­by po­wo­ła­nej do dzie­dzi­cze­nia (imio­na, na­zwi­sko, imio­na ro­dzi­ców, miej­sce uro­dze­nia, PESEL),
 • je­że­li te­sta­tor pra­gnie prze­zna­czyć spad­ko­bier­cy ty­tu­łem za­pi­su bądź za­pi­su win­dy­ka­cyj­ne­go kon­kret­ną nie­ru­cho­mość - in­for­ma­cje do­ty­czą­ce tej nie­ru­cho­mo­ści np. nu­mer księ­gi wie­czy­stej,
 • od­pis skró­co­ny ak­tu zgo­nu spad­ko­daw­cy,
 • te­sta­ment spad­ko­daw­cy – je­że­li zo­stał spo­rzą­dzo­ny,
 • nu­mer PESEL zmar­łe­go,
 • od­pi­sy skró­co­ne ak­tów sta­nu cy­wil­ne­go spad­ko­bier­ców: ak­tów uro­dze­nia lub mał­żeństw (za­męż­ne spad­ko­bier­czy­nie),
 • waż­ne do­wo­dy oso­bi­ste lub pasz­por­ty spad­ko­bier­ców,
 • waż­ne do­wo­dy oso­bi­ste lub pasz­por­ty stron umo­wy, je­że­li umo­wa jest za­wie­ra­na przez oso­by po­zo­sta­ją­ce w związ­ku mał­żeń­skim – od­pis skró­co­ny ak­tu mał­żeń­stwa,
 • da­ne oso­bo­we wspól­ni­ków, je­że­li wspól­ni­kiem ma być oso­ba praw­na­/in­ny podmiot da­ne do­ty­czą­ce tej oso­by praw­nej lub podmio­tu,
 • fir­ma spół­ki,
 • sie­dzi­ba spół­ki,
 • przedmiot dzia­łal­no­ści spół­ki (zgod­ny z Pol­ską Kla­sy­fi­ka­cją Dzia­łal­no­ści),
 • wy­so­kość ka­pi­ta­łu za­kła­do­we­go,
 • licz­ba i war­tość no­mi­nal­na udzia­łów przy­słu­gu­ją­cych po­szcze­gól­nym wspól­ni­kom,
 • in­for­ma­cja o or­ga­nach spół­ki,
 • czas tr­wa­nia spół­ki, je­że­li jest ozna­czo­ny,
 • da­ne do­ty­czą­ce ak­cjo­na­riu­szy, je­że­li ak­cjo­na­riu­szem ma być oso­ba praw­na­/in­ny podmiot da­ne do­ty­czą­ce tej oso­by praw­nej lub podmio­tu,
 • fir­ma spół­ki,
 • sie­dzi­ba spół­ki,
 • przedmiot dzia­łal­no­ści spół­ki (zgod­ny z Pol­ską Kla­sy­fi­ka­cją Dzia­łal­no­ści),
 • wy­so­kość ka­pi­ta­łu za­kła­do­we­go oraz kwo­tę wpła­co­ną przed za­re­je­stro­wa­niem na po­kry­cie ka­pi­ta­łu za­kła­do­we­go,
 • licz­ba i war­tość no­mi­nal­na ak­cji ze wska­za­niem czy ak­cje są imien­ne czy na oka­zi­cie­la,
 • licz­ba ak­cji po­szcze­gól­nych ro­dza­jów i zwią­za­ne z ni­mi upraw­nie­nia, je­że­li sta­tut ma prze­wi­dy­wać ak­cje róż­nych ro­dza­jów,
 • na­zwi­ska i imio­na lub fir­my­/na­zwy za­ło­ży­cie­li,
 • in­for­ma­cja o or­ga­nach spół­ki,
 • czas tr­wa­nia spół­ki, je­że­li jest ozna­czo­ny,
 • nu­mer KRS spół­ki któ­rej zgro­ma­dze­nie ma się od­być,
 • tekst jed­no­li­ty umo­wy lub sta­tu­tu spół­ki
 • po­rzą­dek obrad zgro­ma­dze­nia,
 • treść pro­jek­to­wa­nych uchwał.