Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. Spo­rzą­dza ak­ty no­ta­rial­ne oraz spo­rzą­dza ak­ty po­świad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia;
 2. Spo­rzą­dza po­świad­cze­nia:
  -w­ła­sno­ręcz­no­ści pod­pi­su,
  -zgod­no­ści od­pi­su, wy­cią­gu lub ko­pii z oka­za­nym do­ku­men­tem,
  -da­ty oka­za­nia do­ku­men­tu,
  -po­zo­sta­wa­nia oso­by przy ży­ciu lub w okre­ślo­nym miej­scu,
 3. Do­rę­cza oświad­cze­nia;
 4. Spi­su­je pro­to­ko­ły;
 5. Spo­rzą­dza pro­te­sty we­ksli i cze­ków;
 6. Przyj­mu­je na prze­cho­wa­nie do­ku­men­ty, pie­nią­dze i pa­pie­ry war­to­ścio­we;
 7. Spo­rzą­dza wy­pi­sy, od­pi­sy i wy­cią­gi do­ku­men­tów;
 8. Spo­rzą­dza, na żą­da­nie stron, pro­jek­ty ak­tów, oświad­czeń i in­nych do­ku­men­tów;
 9. Spo­rzą­dza ak­ty po­świad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia usta­wo­we­go lub te­sta­men­to­we­go, z wy­łą­cze­niem dzie­dzi­cze­nia na pod­sta­wie te­sta­men­tów szcze­gól­nych;
 10. Spo­rzą­dza in­ne czyn­no­ści wy­ni­ka­ją­ce z odręb­nych prze­pi­sów.
stemplowanie dokumentów

Sporządzenie aktów notarialnych

Sporządzenie poświadczeń

Sporządzenie poświadczeń

dokumenty na biurku

Doręczanie oświadczeń

pióro

Spisywanie protokołów