Kancelaria notarialna notariusz Agnieszka Matuszewska i Katarzyna Sielańczyk

Kan­ce­la­ria No­ta­rial­na Agniesz­ki Ma­tu­szew­skiej i Ka­ta­rzy­ny Sie­lań­czyk pro­wa­dzi pro­fe­sjo­nal­ną ob­słu­gę w za­kre­sie do­ko­ny­wa­nia czyn­no­ści no­ta­rial­nych, czu­wa­jąc nad za­bez­pie­cze­niem praw i słusz­nych in­te­re­sów stron oraz in­nych osób, dla któ­rych po­dej­mo­wa­ne czyn­no­ści mo­gą po­wo­do­wać skut­ki praw­ne.

figura wagi

No­ta­riusz oraz pra­cow­ni­cy Kan­ce­la­rii udzie­la­ją wszel­kich in­for­ma­cji do­ty­czą­cych za­mie­rzo­nych czyn­no­ści no­ta­rial­nych te­le­fo­nicz­nie, za po­mo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej al­bo pod­czas spo­tkań w sie­dzi­bie Kan­ce­la­rii.

Kan­ce­la­ria znaj­du­je się na I pię­trze bu­dyn­ku przy uli­cy Kró­lo­wej Ja­dwi­gi nu­mer 34. Wej­ście znaj­du­je się od stro­ny par­kin­gu.
Lo­ka­li­za­cja przy jed­nej z głów­nych ulic Dą­bro­wy Gór­ni­czej, bli­sko DK94, DK86 i S1 umoż­li­wia ła­twy do­jazd za­rów­no sa­mo­cho­dem, jak i ko­mu­ni­ka­cją miej­ską. Dla Klien­tów Kan­ce­la­rii za­pew­nio­ny jest bez­płat­ny par­king znaj­du­ją­cy się przy bu­dyn­ku. Bli­skość przy­stan­ków au­to­bu­so­wych i tram­wa­jo­wych za­pew­nia do­god­ny do­jazd do Kan­ce­la­rii z każ­dej czę­ści za­rów­no Dą­bro­wy Gór­ni­czej, jak i in­nych miast aglo­me­ra­cji.
Czyn­ność no­ta­rial­na mo­że być do­ko­na­na tak­że w in­nym miej­scu, je­że­li prze­ma­wia za tym cha­rak­ter czyn­no­ści lub szcze­gól­ne oko­licz­no­ści.

pióro

praca na laptopie

podpisywanie dokumentów