godziny

GODZINY OTWARCIA

dokumenty

POTRZEBNE DOKUMENTY

dojazd

DOJAZD

cien1
cien1b

KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ AGNIESZKA MATUSZEWSKA I KATARZYNA SIELAŃCZYK

Kancelaria Notarialna Agnieszki Matuszewskiej i Katarzyny Sielańczyk prowadzi profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, czuwając nad zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których podejmowane czynności mogą powodować skutki prawne.


Notariusz oraz pracownicy Kancelarii udzielają wszelkich informacji dotyczących zamierzonych czynności notarialnych telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej albo podczas spotkań w siedzibie Kancelarii.

Kancelaria znajduje się na I piętrze budynku przy ulicy Królowej Jadwigi numer 34. Wejście znajduje się od strony parkingu.
Lokalizacja przy jednej z głównych ulic Dąbrowy Górniczej, blisko DK94, DK86 i S1 umożliwia łatwy dojazd zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. Dla Klientów Kancelarii zapewniony jest bezpłatny parking znajdujący się przy budynku. Bliskość przystanków autobusowych i tramwajowych zapewnia dogodny dojazd do Kancelarii z każdej części zarówno Dąbrowy Górniczej, jak i innych miast aglomeracji.
Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

arrow1

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

waga

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. Sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 2. Sporządza poświadczenia:
  -własnoręczności podpisu,
  -zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  -daty okazania dokumentu,
  -pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 1. Doręcza oświadczenia;
 2. Spisuje protokoły;
 3. Sporządza protesty weksli i czeków;
 4. Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 5. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 6. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 7. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych;
 8. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
dokumenty biale

POTRZEBNE DOKUMENTY

arrow1
cien2
cien2b

Niezbędne dokumenty do sporządzenia projektu aktu notarialnego należy dostarczyć do Kancelarii przed umówionym terminem w oryginale albo w kopii. Można to zrobić za pomocą poczty, faxu, drogą elektroniczną albo osobiście. Oryginały niezbędnych dokumentów Klienci winni mieć przy sobie na umówiony termin dokonania czynności.

UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

plus
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, prawomocne postanowienie Sądu, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub, że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
 • ważne dowody osobiste lub paszporty stron umowy,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu w planach nieruchomości będącej przedmiotem umowy, zaświadczenie braku planu lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, w przypadku gdy dla nieruchomości będzie zakładana nowa księga wieczysta,
 • gdy działka gruntu powstała w wyniku podziału innej działki gruntu, a podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej – wyciąg z wykazu zmian gruntowych, wypis z rejestru gruntów dla działek powstałych w wyniku podziału,
 • inne informacje:

  - cena, sposób oraz termin jej zapłaty,

  - warunki i termin wydania nieruchomości,

  - numer rachunku bankowego na który ma nastąpić zapłata ceny,

 • w przypadku, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu istnieje możliwość ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy wtedy przedłożyć oświadczenie banku oraz umowę kredytową,

UMOWA DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

plus
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, prawomocne postanowienie Sądu, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
 • ważne dowody osobiste lub paszporty stron umowy,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu w planach nieruchomości będącej przedmiotem umowy, zaświadczenie braku planu lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, w przypadku gdy dla nieruchomości będzie zakładana nowa księga wieczysta,
 • gdy działka gruntu powstała w wyniku podziału innej działki gruntu, a podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej – wyciąg z wykazu zmian gruntowych, wypis z rejestru gruntów dla działek powstałych w wyniku podziału,
 • inne informacje: - wartość przedmiotu darowizny, - termin wydania nieruchomości,

UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

plus
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, prawomocne postanowienie Sądu, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia),
 • ważne dowody osobiste lub paszporty stron umowy,
 • odpis ostatecznej decyzji właściwego organu o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku,
 • zaświadczenie Prezydenta/Starosty stwierdzające samodzielność lokalu,
 • wypis z kartoteki lokali,
 • rzut lokalu z planem i opisem lokalu,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu i/lub budynku,
 • inne informacje: - cena, sposób oraz termin jej zapłaty, - warunki i termin wydania lokalu, - numer rachunku bankowego na który ma nastąpić zapłata ceny,
 • w przypadku, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu istnieje możliwość ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy wtedy przedłożyć oświadczenie banku oraz umowę kredytową,

UMOWA SPRZEDAŻY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

plus
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym danej osobie prawie do lokalu, jego oznaczeniu, składzie, powierzchni, podstawie nabycia, uregulowaniu wkładu budowlanego oraz opłat eksploatacyjnych, dodatkowo zawierające informację o położeniu budynku na gruncie, co do którego Spółdzielni przysługuje tytuł prawny,
 • odpis zwykły księgi wieczystej – jeżeli księga dla prawa została założona,
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej zawierające informację: komu przysługuje lokal i na jakiej podstawie, oznaczenie lokalu, wskazanie kondygnacji budynku, na której położony jest lokal, skład lokalu, powierzchnię lokalu, numer działki na której posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal z podaniem numeru księgi wieczystej nieruchomości – w przypadku gdy dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta, a strona kupująca chce ją dla prawa założyć,
 • podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (przydział lokalu, akt notarialny, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie Sądu, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
 • ważne dowody osobiste lub paszporty stron umowy,
 • zaświadczenie z urzędu Miasta/Gminy stwierdzające brak osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w lokalu bądź stwierdzające jakie osoby są zameldowane w lokalu,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej – w przypadku gdy zostało wydane dla lokalu (nie dotyczy lokali niemieszkalnych),
 • inne informacje: - cena, sposób oraz termin jej zapłaty, - warunki i termin wydania lokalu, - numer rachunku bankowego na który ma nastąpić zapłata ceny,
 • w przypadku, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu istnieje możliwość ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy wtedy przedłożyć oświadczenie banku oraz umowę kredytową,

Umowa sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną własność

plus
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, prawomocne postanowienie Sądu, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
 • ważne dowody osobiste lub paszporty stron umowy,
 • zaświadczenie z urzędu Miasta/Gminy stwierdzające brak osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w lokalu bądź stwierdzające jakie osoby są zameldowane w lokalu,
 • zaświadczenie zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej dotyczące stanu zaległości za opłaty eksploatacyjne związane z lokalem,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej – w przypadku gdy zostało wydane dla lokalu (nie dotyczy lokali niemieszkalnych),
 • inne informacje: - cena, sposób oraz termin jej zapłaty, - warunki i termin wydania lokalu, - numer rachunku bankowego na który ma nastąpić zapłata ceny,
 • w przypadku, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu istnieje możliwość ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy wtedy przedłożyć oświadczenie banku oraz umowę kredytową,

Umowa darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

plus
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, prawomocne postanowienie Sądu, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem  01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
 • ważne dowody osobiste lub paszporty stron umowy,
 • inne informacje: - wartość przedmiotu darowizny, - termin wydania lokalu, - informacja czy ma zostać ustanowiona służebność mieszkania dla darczyńcy,

Umowa darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

plus
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym danej osobie prawie do lokalu, jego oznaczeniu, składzie, powierzchni, podstawie nabycia, uregulowaniu wkładu budowlanego oraz opłat eksploatacyjnych, dodatkowo zawierające informację o położeniu budynku na gruncie, co do którego Spółdzielni przysługuje tytuł prawny,
 • odpis zwykły księgi wieczystej – jeżeli księga dla prawa została założona,
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej zawierające informację: komu przysługuje lokal i na jakiej podstawie, oznaczenie lokalu, wskazanie kondygnacji budynku, na której położony jest lokal, skład lokalu, powierzchnię lokalu, numer działki na której posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal z podaniem numeru księgi wieczystej nieruchomości – w przypadku gdy dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta, a obdarowany chce ją dla prawa założyć,
 • podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (przydział lokalu, akt notarialny, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie Sądu, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem  01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
 • ważne dowody osobiste lub paszporty stron umowy,
 • inne informacje: - wartość przedmiotu darowizny, - termin wydania lokalu, - informacja czy ma zostać ustanowiona służebność mieszkania dla darczyńcy,

Pełnomocnictwo

plus
 • ważny dowód osobisty lub paszport osoby sporządzającej pełnomocnictwo (mocodawcy)
 • dane pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL),
 • jeżeli przedmiotem pełnomocnictwa ma być zbycie lub nabycie nieruchomości – informacje dotyczące tej nieruchomości np. numer księgi wieczystej,

Testament

plus
 • ważny dowód osobisty lub paszport osoby sporządzającej testament (testatora),
 • dane osoby powołanej do dziedziczenia (imiona, nazwisko, imiona rodziców, miejsce urodzenia, PESEL),
 • jeżeli testator pragnie przeznaczyć spadkobiercy tytułem zapisu bądź zapisu windykacyjnego konkretną nieruchomość - informacje dotyczące tej nieruchomości np. numer księgi wieczystej,

Akt Poświadczenia Dziedziczenia

plus
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy – jeżeli został sporządzony,
 • numer PESEL zmarłego,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: aktów urodzenia lub małżeństw (zamężne spadkobierczynie),
 • ważne dowody osobiste lub paszporty spadkobierców,

Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej (intercyza)

plus
 • ważne dowody osobiste lub paszporty stron umowy, jeżeli umowa jest zawierana przez osoby pozostające w związku małżeńskim – odpis skrócony aktu małżeństwa,

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

plus
 • dane osobowe wspólników, jeżeli wspólnikiem ma być osoba prawna/inny podmiot dane dotyczące tej osoby prawnej lub podmiotu,
 • firma spółki,
 • siedziba spółki,
 • przedmiot działalności spółki (zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności),
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • liczba i wartość nominalna udziałów przysługujących poszczególnym wspólnikom,
 • informacja o organach spółki,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

Statut spółki akcyjnej

plus
 • dane dotyczące akcjonariuszy, jeżeli akcjonariuszem ma być osoba prawna/inny podmiot dane dotyczące tej osoby prawnej lub podmiotu,
 • firma spółki,
 • siedziba spółki,
 • przedmiot działalności spółki (zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności),
 • wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,
 • liczba i wartość nominalna akcji ze wskazaniem czy akcje są imienne czy na okaziciela,
 • liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli statut ma przewidywać akcje różnych rodzajów,
 • nazwiska i imiona lub firmy/nazwy założycieli,
 • informacja o organach spółki,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

Protokół zgromadzenia spółki kapitałowej

plus
 • numer KRS spółki której zgromadzenie ma się odbyć,
 • tekst jednolity umowy lub statutu spółki
 • porządek obrad zgromadzenia,
 • treść projektowanych uchwał.
arrow3
cien3
cien3b

OPŁATY I PODATKI

podatki

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz pobiera:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • opłatę sądową zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych
 • podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn
 • taksę notarialną, której wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
 • podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej

Pracownicy Kancelarii poinformują Państwa o kosztach dokonania konkretnej czynności telefonicznie, jednakże kalkulacja wszystkich kosztów możliwa jest po przedłożeniu wszystkich dokumentów.

arrow4

KONTAKT - KANCELARIA NOTARIALNA DĄBROWA GÓRNICZA

Kancelaria Notarialna Agnieszka Matuszewska Katarzyna Sielańczyk Notariusze spółka cywilna
ul. Królowej Jadwigi 34 (I piętro) ,
Dąbrowa Górnicza 41-300
tel +48 690 111 667
email: sekretariat@amks.eu

telefon
Agnieszka Matuszewska +48 602 629 681
Katarzyna Sielańczyk +48 602 274 447


NIP: 629-247-25-06
REGON: 361980384
Numer rachunku bankowego:
73 1050 1272 1000 0092 1379 2592
arrow5
cien4
cien4b

Po uprzednim uzgodnieniu terminu istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza godzinami otwarcia Kancelarii.

zegarek

GODZINY OTWARCIA KANCELARII

Poniedziałek 

 10:00-16:00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wtorek 

 10:00-16:00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środa 

 10:00-16:00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czwartek 

 10:00-16:00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piątek 

 10:00-16:00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cien5

FORMULARZ KONTAKTOWY